RODO

KLAUZULA Z WYKONANIEM OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO (art. 13 RODO)

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest bezpieczne.it sp. z o.o, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000278575, adres e-mailbiuro@bezpieczne.it . Administrator informuje, że:

 

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 • zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
 • wysyłanie informacji o aktualnej działalności i wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
 • prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 • dochodzenie roszczeń;
 • archiwizacja;
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.

 

 1. Podane dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zawartej umowy bądź prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci informowania o własnej działalności i ofercie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”).

 

 1. Okres przetwarzania Waszych danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Wasze dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 • okres przez jaki są świadczone usługi;
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 • okres na jaki została udzielona zgoda.

 

 1. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia, dane zebrane w związku z wykonaniem zawartej umowy przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z umową, zaś dane przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora przetwarzane będą do momentu utraty przydatności bądź zgłoszenia sprzeciwu.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Was dotyczących, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;

 

 1. Wasze dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 • procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora;
 • firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Was przesyłki;
 • kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił np. prowadzenie postępowania lub doradztwo prawne;
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.